Cirkulär Ekonomi

Att bygga upp ett företag ställer idag större krav på entreprenörer som i allt större utsträckning måste tänka på hur deras produktion påverkar miljön. I takt med att fler människor blir medvetna om de miljöhot vi står inför så ökar också samhällets förväntningar på en hållbar produktion där regelverk följs. I frågan om hur företag ska få en mer hållbar produktion är cirkulär ekonomi ett viktigt begrepp att reda ut. I enkelhet handlar det om att resurser ska röra sig i ett cirkulärt kretslopp för att inte slösa mer än nödvändigt och på så sätt ha en produktion som inte lämnar lika stort avtryck på miljön.

Den cirkulära ekonomins kretslopp

Det finns olika delar i den cirkulära ekonomin som beskriver hur råvaror och resurser ska användas för att få ett kretslopp som sällan eller aldrig behöver bruka nya råvaror. De produkter som i störst utsträckning anknyts till cirkulär ekonomi och återvinning är troligen plastflaskor samt aluminiumburkar. Den cirkulära ekonomin är dock en modell som kan appliceras på många olika produktionsled för att minska människans biologiska fotavtryck.

Den första delen i en cirkulär ekonomi är råvaror. Redan här bör man fundera på hur materialet i fråga kan återvinnas. Det är också viktigt att tänka på energiförbrukningen och de utsläpp som kommer från att utvinna råvaran. Om det är så att råvaran kräver mycket energi och avger stora mängder koldioxid i utvinningen så ställer det i sin tur större krav på att den färdiga produkten kan användas under en längre tid. Att välja bra råvaror är en väsentlig del för att skapa en cirkulär ekonomi.

I det andra stadiet handlar det om att skapa en produktdesign som är hållbar. Detta kan betyda lite olika saker. Det kan handla om att råvarorna som används och produktionen är hållbar men det kan också innefatta bara själva designen. Hur skapas en produkt som kan användas under en längre tid och utstår fysiska belastningar. Även om alla andra delar i den cirkulära ekonomin uppfylls så spelar det ingen roll om produktdesignen inte utstår den tidsmässiga eller fysiska utmaningen. Är produktdesignen dålig så är det betydligt svårare att få en cirkulär ekonomi.

Nästa steg innefattar själva produktionen av produkten. I detta stadie ställs krav på hur tillverkningen sker, om den är effektiv och om den släpper ut stora mängder koldioxid. I exempelvis Kina så uppfylls sällan dessa krav men i framtiden kommer det vara livsnödvändigt att fabriker håller dessa miljökrav för att behålla jorden som den är.

I nästa steg handlar det om själva användandet och här är målet som tidigare nämnt att produkten som skapats ska kunna hålla under en viss tid eller för en viss användning. Slit och släng mentaliteten måste försvinna för att den cirkulära ekonomin ska fungera.

Det näst sista steget är insamling av produkten. Det gäller att skapa ett system där människor på ett smidigt sätt kan lämna in sina använda produkter på samma sätt som vid källsortering. Även med andra produkter måste denna ambition finnas, det vill säga att du ser till att din använda produkt hamnar på rätt ställe.

Det sista steget är att återvinna den förbrukade produkten för att förbereda att den kan användas igen. Om hållbara råvaror användes i det första stadiet har du vunnit mycket i den sista delen av produktionen och kan då på ett mer energieffektivt och hållbart sätt återställa råvaran så att den kan användas igen. Om alla steg görs rätt blir kretsloppet cykliskt och oavbrutet.

Lämna en kommentar