Nyheter: Nationella åtgärder behövs för att minska spridning av dioxin

Dioxin är ett av de farligaste miljögifterna människan känner till och är storskaligt spritt i miljön. Vi människor exponeras huvudsakligen via livsmedel, och våra åtgärder, såsom nationella kostråd, beror på dioxinets farlighet och spridning. Naturvårdsverket, tillsammans med ett antal aktörer, presenterar en ny rapport som översiktligt sammanfattar kunskapsläget kring dioxinsituationen i Sverige år 2021. Läs … Läs mer

Nyheter: Naturvårdsverket föreslår att fler skyddsformer rapporteras till EEA

Naturvårdsverket har, i samarbete med Skogsstyrelsen, jämfört och beskrivit hur Sverige och ett urval av länder redovisar skyddade områden i internationella sammanhang till Europeiska miljöbyrån (EEA). De revideringar som planeras kommer att öka andelen internationellt rapporterad skyddad natur. I förlängningen kommer Sveriges nationella statistik avseende skyddade områden att mer fullständigt avspeglas i den internationella rapporteringen. … Läs mer

Nyheter: Naturum öppnar efter pandemin

Efter mer än ett år av stängda lokaler under pandemin öppnar majoriteten av Sveriges 32 naturum upp inför sommaren. Genom att följa de nya restriktionerna och behålla många aktiviteter utomhus ska man säkra en trygg öppning. Läs hela nyheten här

Nyheter: Ny rapport om cykelplaneringen i Sverige

Nationella cykelrådet ger idag ut en ny rapport om hur cykelplaneringen fungerar i Sverige. Den kartlägger olika aktörers ansvar och roller, och beskriver även utmaningar och behov av förbättringar, för att underlätta en planering som stärker förutsättningarna för att välja cykel som trafikslag. Läs hela nyheten här

Nyheter: Klargörande av förslag på ny paragraf i jaktförordningen

I slutet av mars redovisade Naturvårdsverket en delrapport i regeringsuppdraget att med medel ur viltvårdsfonden främja viltvården. Rapporten innehöll förslag på författningstexter med syfte att ge Naturvårdsverket rättsligt stöd att utföra uppdraget i framtiden. Då syftet och innehållet i rapporten kan ha missuppfattats har Naturvårdsverket valt att föreslå en alternativ författningstext för att förtydliga Naturvårdsverkets … Läs mer