Nyheter: Svenska utsläpp i EU:s utsläppshandel minskade med 12 procent 2020

Rapportering av växthusgasutsläpp för 2020 från anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel visar på en stor minskning av utsläppen. Minskningen i Sverige på 12 procent kan delvis förklaras av pandemin, driftsproblem och en varm vinter, men också av utfasning av fossil energi. Siffrorna visar tydligt att fossil energi fasas ut i EU och att priset på utsläppsrätter ökar.

Läs hela nyheten här